0
Sepetim 0
Kişisel Verilerin Korunması


SOOBE ÜYELİK PROGRAMI KAPSAMINDA


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA FORMU


2 KIDS SATIŞ PAZARLAMA DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“SOOBE”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, SOOBE Üyelik programı (-işbu sadakat programı zaman içerisinde farklı isimlerle de anılabilecektir-) dâhilinde kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.
KVKK gereğince, www.soobe.com.tr internet sitemiz (“İnternet Sitesi”), mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla SOOBE ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi SOOBE, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.
Bu kapsamda SOOBE Üyelik programına dâhil olarak SOOBE ile paylaşılan kişisel verilerinizin (özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere) KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine açık rıza vermektesiniz.
SOOBE Üyelik programına dâhil olmaksızın da tüm ürünlerimizi mağazalarımızdan temin edebilmektesiniz. Bu durumda yalnızca KVKK’da sayılan ve açık rıza gerektirmeyen istisnai hallerin varlığı halinde ve bu istisnalar kapsamında sınırlı şekilde kişisel verileriniz işlenecektir.
Buna mukabil, SOOBE Üyelik programı üyelerine özel avantajlar sunduğundan, SOOBE Üyelik programına dâhil olmanız halinde bu avantajlardan yararlandırılabilmeniz adına kişisel verilerinizin pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlere yönelik faaliyetler kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesinin gerekli olduğunu belirtmek isteriz.

Kişisel Verileriniz SOOBE Üyelik programı dâhilinde gerekli indirimlerden ve ileride sağlanabilecek diğer menfaatlerden yararlandırılabilmeniz başta olmak üzere aşağıdaki amaçlar dâhilinde işlenir:


 • Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktive ve süreçlerinin işletilebilmesi,
 • Sizlere sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürün modellerinin oluşturulması, bu ürün ve hizmetlere yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,
 • Hedefleme (=tarhering) ve yeniden hedefleme (=re-targeting) yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması


Geçmişte paylaşmış olduğunuz ve/veya gelecekte paylaşacağınız kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.Kişisel verileriniz sözlü, yazılı elektronik ve sair şekilde ve aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:


 • SOOBE adına veri işleyen yahut SOOBE Üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında SOOBE’ye destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • İnternet Sitesi ve mağaza ziyaretleri, SOOBE Kart üyelik işlemleri, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı
 • Pazar araştırması şirketleri ve trafik yahut müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar
 • SOOBE’nin anlaşmalı olduğu ve SOOBE’nin dağıtıcısı olduğu ürünlerin satıldığı pazar yerleri
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • SOOBE ve SOOBE’nin satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler ağında yer alan ve sizden bu konuda açık rıza almış olan çözüm ve iş ortakları
 • İleride olması halinde SOOBE’nin bayi ve/veya franchise’ları ve diğer satış ağı

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü (gerçek ve/veya tüzel) kişilere aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde aktarılabilir:


 • SOOBE’nin hakim ortağının diğer iştirakleri Şirket’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren şirketler,
 • Figensoft başta olmak üzere SOOBE adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik / müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmenyasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firma/firmalar,
 • SOOBE’nin bayi ve/veya franchise’ları ve diğer satış ağı
 • Alt yapı sağlayıcılarına, hizmet alınan lojistik, çağrı merkezi ve danışman vb. gibi çözüm ortaklarına ve bu alanda hizmet veren firmalar,
 • Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri sosyal medya kanallarına ve bunların sahibi olan firmalar,
 • SOOBE’nin anlaşmalı olduğu ve SOOBE’nin dağıtıcısı olduğu ürünlerin satıldığı pazar yerleri

KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca SOOBE’ye başvurarak;


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak, talebinizi yöneltebilirsiniz.Veri Sorumlusu:
2 KIDS SATIŞ PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİE- posta adresi:
veri@soobe.com.trKişisel Verilerinizin silinmesini/yok edilmesini yahut anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde SOOBE Üyelik programından çıkarılacağınızı ve bu kapsamda SOOBE Üyelik programının sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.
Yukarıdaki bilgilendirme dokümanın tamamını okudum, anladım ve SOOBE Üyelik programına www.soobe.com.tr üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak yahut mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde onay vererek KVKK kapsamında kişisel verilerimin;


 • yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine,
 • yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına,

açık rıza veriyorum.İşbu metnin bir kopyası tarafımız ile paylaşmış olduğunuz e-posta adresinize iletilmiştir.
Ticari elektronik ileti onayı


SOOBE olarak ilgili haber ve kampanyalardan sizi anında e-posta, sms vb. elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.


Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında SOOBE tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle irtibata geçilmesine SOOBE Üyelik programına www.soobe.com.tr üzerinden yahut mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde açık rıza veriyorum. • Telefon, elektronik arama makineleri

 • SMS ve MMS

 • E-posta kanalı ile irtibata geçilmesi

 • İlerleyen süreçte herhangi bir zaman SOOBE tarafından e-posta ve/veya SMS de dâhil olmak üzere elektronik ticari ileti gönderi alımını durdurmak isterseniz, "Listeden Ayrıl" sekmesini tıklamanız yahut SOOBE yazıp 3347’ye SMS göndermeniz yeterli olacaktır.


  Mersis no: 0001080926700014


  Ticaret Unvanı: 2 KIDS SATIŞ PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ