Sepetim 0 Adet Ürün Bulunmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması


KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİNE YÖNELİK ÖN BİLGİLENDİRME

ATM Dış
Ticaret Pazarlama

Anonim Şirketi (“Joker” – “Soobe”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri

Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, Kişisel Verilerinizin
toplanma

yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamız, işlenen Kişisel Veri

örnekleri, veri sorumlusunun kimliği, Kişisel Verilerin işlenme amaçları, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere

ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz. Bu
ön

bilgilendirme özet mahiyetinde olup, Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik tam Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”)

için lütfen https://www.joker.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi adresimizi ziyaret ediniz.

1. Kişisel Verilerinizi Toplanma

Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler 

KVKK gereğince Kişisel Verilerinizi otomatik yahut
otomatik

olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve
Madde

6.3 kapsamında işlemekteyiz. Detaylı bilgi için lütfen tam Aydınlatma Metni’ni okuyunuz.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği 
Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul
Ticaret

Sicili nezdinde 267324 sicil numarası ile kayıtlı, 0103001564700018 Mersis numaralı, şirket merkezi Merkez Mah.

Büyükdere Cad. Cem Plaza No:23 Kat:2 Şişli İstanbul adresinde bulunan ATM Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.’dir.
3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları


Kişisel

Verileriniz KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin

kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
ve

temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz

Kişisel Veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Kişisel Verileriniz internet sitelerimizde yer

alan tam Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın

alınması şartı ile de işlenebilmektedir. Joker Aile Kulübü programı ve Soobe Dünyası programı başta olmak üzere sair

sadakat programımız ve üyeliklere dâhil olmaksızın da tüm ürünlerimizi temin edebilmektesiniz. Buna mukabil,
Joker

Aile Kulübü programı, Soobe Dünyası programı ve diğer sadakat programlarımız ve üyeliklerimiz, üyelerine özel

avantajlar sunduğundan, program/üyelik avantajlardan yararlanabilmek adına programlara dâhil olmanız/üyelik

yaptırmanız ile birlikte Kişisel Verilerinizin istisnai haller dışında da işlenmesine açık rıza vermektesiniz. 


4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi


Aydınlatma

Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Joker ve Soobe ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere

Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her

halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir. 

5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına AktarılmasıKişisel Verileriniz yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız

aranmaksızın yahut Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlarla KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında açık rızanıza

istinaden yurtiçinde ve yurtdışında (başta AB ülkeleri, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri
ve

Rusya olmak üzere) bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut

bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği

yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları,

hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, satış, pazarlama, Joker ve Soobe’nin

faaliyetleri ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı

ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalar ve benzeri) ile kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.
6. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında
Haklarınız


KVKK Madde 11 uyarınca Joker ve Soobe’ye başvurarak; Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve

meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin

ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da

yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen

Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun

ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple

zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza

ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize güvenli elektronik
imzalı

olarak yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici

belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Joker ve Soobe, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak

sonuçlandıracaktır. Taleplerin Joker ve Soobe tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması

hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Joker ve Soobe tarafından talep edilebilir.

Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde söz konusu açık rızanızı geri almanız durumunda söz
konusu

açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu üyelik/sadakat programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler

sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek

isteriz.

Posta Adresi:

ATM Dış Ticaret Pazarlama Anonim Şirketi,

Büyükdere Cad. Cem
Plaza

No:23 K:2 34361 Şişli/İstanbul

E- posta adresi 1: veri@joker.com.tr

E- posta adresi 2: veri@soobe.com.tr


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA FORMU

ATM DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ (“Joker” – “Soobe”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizi KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz

çerçevesinde, JOKER Aile Kulübü ve Soobe Dünyası (-işbu sadakat programları zaman içerisinde farklı isimlerle de

anılabilecektir-) dâhilinde kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri,
kişisel

verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak

bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK gereğince, www.joker.com.tr ve soobe.com.tr internet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), mağazalarımız

ve sair kanallar vasıtasıyla JOKER ve SOOBE ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi JOKER ve SOOBE, Veri

Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza

edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden
düzenleyebilecek,

mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek,

paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. 

Bu kapsamda JOKER Aİle Kulübü programı ve Soobe Dünyası programına dâhil olarak JOKER ve SOOBE ile

paylaşılan kişisel verilerinizin (özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere) KVKK ve ilgili mevzuat

uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine açık rıza vermektesiniz. 

JOKER Aile Kulübü programı ve Soobe Dünyası programına dâhil olmaksızın da tüm ürünlerimizi

mağazalarımızdan temin edebilmektesiniz. Bu durumda yalnızca KVKK’da sayılan ve açık rıza gerektirmeyen istisnai

hallerin varlığı halinde ve bu istisnalar kapsamında sınırlı şekilde kişisel verileriniz işlenecektir. 

Buna mukabil, JOKER Aile Kulübü ve Soobe Dünyası üyelerine özel avantajlar sunduğundan, JOKER Aile
Kulübü

ve ve Soobe Dünyası’na dâhil olmanız halinde bu avantajlardan yararlandırılabilmeniz adına kişisel verilerinizin

pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetlere yönelik faaliyetler kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde

işlenmesinin gerekli olduğunu belirtmek isteriz.

Kişisel Verileriniz JOKER Aile Kulübü ve Soobe Dünyası dâhilinde gerekli indirimlerden ve ileride

sağlanabilecek diğer menfaatlerden yararlandırılabilmeniz başta olmak üzere aşağıdaki amaçlar dâhilinde işlenir:

Geçmişte paylaşmış olduğunuz ve/veya gelecekte paylaşacağınız kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun başta

olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde

her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı elektronik ve sair şekilde ve aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü (gerçek ve/veya tüzel)

kişilere

aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde aktarılabilir:

KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca JOKER ve SOOBE’ye başvurarak; haklarına sahipsiniz.

Aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak, talebinizi yöneltebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: ATM DIŞ TİCARET PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

E- posta adresi 1: veri@joker.com.tr
E- posta adresi 2: veri@soobe.com.tr

Kişisel Verilerinizin silinmesini/yok edilmesini yahut anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde

JOKER ve SOOBE Üyelik programlarından çıkarılacağınızı ve bu kapsamda SOOBE Dünyası ve JOKER Aile Kulübü’nün

sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz. Yukarıdaki

bilgilendirme dokümanın tamamını okudum, anladım ve SOOBE Dünyası ve JOKER Aile Kulübü’ne www.joker.com.tr üzerinden

üyelik sözleşmesini onaylayarak yahut mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile

paylaşmak suretiyle yine elektronik şekilde onay vererek KVKK kapsamında kişisel verilerimin;
açık rıza veriyorum.


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI


  Soobe olarak ilgili haber ve kampanyalardan sizi anında e-posta, sms vb. elektronik iletişim

  araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz. Sitemizde çerez konumlandırmaktayız, sitemizi

  kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin Toplanması ve
  İşlenmesine

  Yönelik Aynıdlatma Metninde paylaştığımız amaçlar ve yöntemlerle mevzuatına uygun olarak kullanılacaktır.


  Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim

  bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Soobe

  tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu

  kapsamda aşağıdaki yöntemlerle irtibata geçilmesine Soobe Dünyası programına www.soobe.com.tr üzerinden yahut

  mağazalarda cep telefonuma gönderilen onay kodunu mağaza yetkilisi ile paylaşmak suretiyle yine elektronik
  şekilde

  açık rıza veriyorum.
  ÜYELİK SÖZLEŞMESİ  1. Taraflar


  İş bu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta Soobe mağazaları ve www.soobe.com.tr internet (web)

  sitesinde faaliyetlerini yürüten İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 267324 sicil numarası ile kayıtlı,

  0103001564700018  Mersis numaralı,  Büyükdere Caddesi Cem Plaza No:23 K.2 Şişli/İstanbul

  adresinde faaliyet gösteren ATM Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (Bundan böyle “Soobe olarak” anılacaktır)
  ile

  diğer tarafta www.soobe.com.tr internet sitesine, IOS veya Android tabanlı Soobe uygulamasına ve Soobe
  Üyelik

  programına (Kısaca “www.soobe.com.tr” olarak anılacaktır) üye olan kişi (Kısaca “Üye” olarak anılacaktır)

  arasında düzenlenmiştir.  2. Sözleşmenin Konusu  İşbu Sözleşme’nin konusu, Soobe’in sahibi olduğu i. Soobe üyelik programı, ii. internet
  sitesi

  www.soobe.com.tr ve iii. IOS ve Android tabanlı Soobe uygulamaları ve içindeki Soobe üyelik programı
  üzerinden

  sunulan hizmetlerden yararlanma amacıyla Üye olan kullanıcıların yararlanmalarına ilişkin esasların tespiti
  ile

  tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.  3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  3.1. Üye, www.soobe.com.tr internet sitesine üye olurken verdiği her türlü kişisel
  ve

  diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin değişmesi halinde güncelleyeceğini, Soobe’in

  bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul,

  beyan ve taahhüt eder.  3.2. Üye, Soobe tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da
  kuruluşlara

  veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı münhasıran kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm

  sorumluluk münhasıran Üye’ye ait olduğu gibi üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Soobe’e karşı ileri

  sürülebilecek her türlü iddia ve taleplere karşı, Soobe’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her
  türlü

  tazminat ve sair talep hakları saklıdır.  3.3. Üye www.soobe.com.tr web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet

  etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai

  yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.  3.4. Üye, www.soobe.com.tr web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel

  ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının
  fikri

  ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını
  önleyici

  veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, başkalarına ait kişisel bilgilerle birden fazla üyelik

  yaparak ürünler için konulmuş kişi başına alışveriş limitlerini aşan toplu alım yapılması yüzünden başka

  üyelerin alışveriş imkânından men edilmesi vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksine bir durumun tespiti halinde

  Soobe tek taraflı olarak üyeliği silme hakkına sahiptir.   3.5. www.soobe.com.tr web sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan,
  kullanılan

  fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve

  düşüncelerin Soobe ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Soobe’in, üyenin web sitesi üzerinde beyan edeceği

  fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişilerin beyan edeceği

  fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
  bulunmamaktadır.  3.6. Soobe, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya üye yazılım ve

  verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.  3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak

  ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar

  tamamen Üye’ye aittir.  3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal

  eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Soobe’i bu ihlallerin hukuki ve
  cezai

  sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi
  halinde,

  Soobe’in Üye’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  3.9. Soobe’in her zaman ve tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme,

  askıya alma, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder.
  Bu

  durumda Soobe’in hiçbir sorumluluğu yoktur.  3.10. www.soobe.com.tr uzantılı internet sitesi üzerinde yer alan her türlü yazılım
  ve

  tasarımlar, yazılı ve görsel içerikler, yazılım ve donanımlar münhasıran Soobe’in mülkiyetindedir. Bunlara

  ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye

  tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen diğer
  şirketler

  ve ürün sahiplerinin ticari markaları da fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye bu bilgileri

  kullanamaz, değiştiremez, kopyalamak sureti ile kullanıma konu edemez. Soobe’in Üye’ye karşı, işbu sözleşme

  hükmüne uyulmamasından dolayı uğradığı/uğrayacağı zarara ilişkin tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  3.11. Soobe tarafından www.soobe.com.tr internet sitesinin iyileştirilmesi,

  geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet

  servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan

  sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi
  birtakım

  bilgiler toplanabilir. Soobe, üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek,

  portalın kullanımını kolaylaştırmak, üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak

  amacıyla Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, 3. kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşabilir. Soobe, Üye’nin

  www.soobe.com.tr uzantılı internet alışveriş portalı üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma
  hakkını

  saklı tutar. Üye, Soobe’in bütün bu işleri gerçekleştirmesinde rızası olduğunu kabul ve beyan eder. Kişisel

  verinin toplanmasına ve işlenmesine yönelik daha detaylı bilgi için “Kişisel Verinin Toplanması ve
  İşlenmesine

  Yönelik Ön Bilgilendirme”yi okuyunuz.  3.12. Soobe, üyenin kişisel bilgilerini ve web sitesi üzerinde yaptığı işlemlerle ilgili

  sair bilgileri yasal bir zorunluluk olarak ilgili makamlar tarafından istendiğinde veya (a) yasal gereklere

  uygun hareket etmek veya Soobe’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Soobe ve www.soobe.com.tr web
  sitesi

  ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği

  hallerde açıklayabilir. Üye, Soobe’in bütün bu işleri gerçekleştirmesinde rızası olduğunu kabul ve beyan
  eder.  3.13. www.soobe.com.tr web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan
  arındırılmış

  olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için

  kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu

  bağlamda Üye, www.soobe.com.tr web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek
  tüm

  hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmiş
  sayılır.  3.14. Soobe, web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara
  sağlanan

  herhangi bir hizmeti kısmen ya da tamamen değiştirme, askıya alma ya da sona erdirme veya www.soobe.com.tr
  web

  sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.  3.15. Soobe, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara
  ve/veya

  ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.

  Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından
  hüküm

  ifade edecektir.  3.16. Taraflar, Soobe’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil

  olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir kesin delil sözleşmesi

  teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.  3.17. www.soobe.com.tr alışveriş portalına üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya

  yürürlüğe girecek uygulamalar kapsamında Soobe tarafından kendisine, ürün ve hizmet tanıtımları, reklâmlar,

  kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, bu konularda
  kendisine

  SMS, MMS, e-posta veya dokuman gönderilmesine, bilgisayarında ve Soobe uygulamasını indirdiyse cep
  telefonunda

  push bilgilendirme mesajları çıkmasına, telefon ile arama yapılmasına peşinen izin verdiğini beyan ve kabul

  eder. Soobe, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine

  bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla
  beraber,

  Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine veya

  bilgilendirme SMS, MMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacağını ve bu işlemlere
  muvafakat

  ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.  3.18. Üye aksini yazılı olarak Soobe’e bildirmediği sürece Soobe’in kendisi ile

  internet, telefon, SMS, MMS, vb üyelik işlemleri esnasında beyan ettiği iletişim kanallarını kullanarak irtibata

  geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.  3.19. Üye, www.soobe.com.tr portalına üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş

  olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış

  bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla ve üyeye daha iyi hizmet verebilmek için Soobe tarafından toplanmasına,
  Soobe

  tarafından, Soobe adına bu verileri işleyen firmalar veya Soobe’in iştirakleri, bayi veya franchise’leri
  veya

  altyapı sağlayıcıları tarafından kullanılmasına, arşivlenmesine ve gerek görülmesi halinde paylaşılmasına,

  Üye’ye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket
  ve

  telesatış uygulamaları, istatistik analizler gibi amaçlarla işlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
  Üye

  yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi

  nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara

  uğradığı iddiası ile talepte bulunmayacağını ve Soobe’i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Daha
  detaylı

  izin bilgisi için “Ticari elektronik ileti onayı”nı okuyunuz.  3.20. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse ve/veya üyeliğini iptal
  etmek

  isterse bu talebini veri@Soobe.com.tr e-posta adresine yazılı olarak iletebilir. Üye, Soobe tarafından
  kişisel

  bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, işlenme amacını ve
  bunların

  amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin
  aktarıldığı

  üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta

  öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme/silme/yok

  etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü

  kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

  suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, verilerinin ilgili mevzuata
  aykırı

  olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca kendisi ile

  iletişime geçilmesine engel olunmasını 0850 200 30 96 numaralı telefondan ve Büyükdere Caddesi Cem Plaza

  No:23/K2 Şişli 34361 İstanbul / Türkiye adresinden talep etme hakkına sahiptir.  3.21. Üye, Soobe ve/veya bağlı grup şirketleri tarafından satışa sunulan hizmet ve

  ürünler hakkında sosyal medyada ve kamuya açık ortamlarda hakaret, karalama ve/veya ticari ve şahsi itibara

  zarar verici biçimde söylemlerde bulunmamayı, bu meyanda hukuka ve işbu sözleşmeye aykırı olarak yayınlar

  yapmamayı beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde Soobe ve ortaklarına verdiği doğrudan ve/veya dolaylı
  zararı

  karşılamak zorunda kalacaktır. Üye aldığı hizmete ilişkin herhangi bir sorun ya da talebi var ise bunu öncelikle

  Soobe ile yazılı olarak paylaşacak ve çözüm yolları aranacaktır.  3.22. Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda yasal mevzuat hükümleri
  uygulanacaktır.  4. Sözleşmenin Feshi  İşbu sözleşme Üye’nin en az 10 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak üyeliğini iptal
  etmesi

  veya Soobe tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Soobe, dilediği zaman Üye’nin

  üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.  5. İhtilafların Halli  İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri

  yetkilidir.  6. Yürürlük  Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve

  üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında

  akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.
  Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

  Kurumsal iletişim ve etkinlik

  yönetimi aktive ve süreçlerinin işletilebilmesi,

  Sizlere sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin

  artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta
  sizlere

  özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere sair
  satış,

  pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,

  Satış ve pazarlama faaliyetleri

  için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları,  Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürün modellerinin oluşturulması, bu ürün ve

  hizmetlere yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,

  Hedefleme (=targeting) ve yeniden hedefleme (=re-targeting)

  yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması

  JOKER ve SOOBE adına veri işleyen yahut

  JOKER Aile Kulübü ve SOOBE Dünyası sürecinin herhangi bir safhasında JOKER ve SOOBE’ye destek veren üçüncü kişi

  firma(lar),

  İnternet Siteleri ve mağaza ziyaretleri, JOKER Aile Kulübü ve SOOBE Dünyası üyelik işlemleri, sizi

  tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,

  Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve
  çağrı

  merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,

  Sosyal medya kanalları, Google vb. arama

  motorlarının kullanımı

  Pazar araştırması şirketleri ve trafik yahut müşteri memnuniyeti ölçümlemeye
  yarayan

  şirketler ve programlar

  JOKER ve SOOBE’nin anlaşmalı olduğu, JOKER ve SOOBE’nin dağıtıcısı olduğu
  ürünlerin

  satıldığı pazar yerleri

  Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar,

  teklifler,

  JOKER, SOOBE ve JOKER ile SOOBE’nin satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler ağında yer alan
  ve

  sizden bu konuda açık rıza almış olan çözüm ve iş ortakları

  İleride olması halinde JOKER ve SOOBE’nin bayi

  ve/veya franchise’ları ve diğer satış ağı

  JOKER ve SOOBE’nin hakim ortağının diğer iştirakleri Şirket’in

  kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan

  sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini

  veren şirketler,

  Figensoft başta olmak üzere JOKER ve SOOBE adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik /

  müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmenyasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms,
  mailing,

  arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firma/firmalar,


  JOKER

  ve SOOBE’nin bayi ve/veya franchise’ları ve diğer satış ağı

  Alt yapı sağlayıcılarına, hizmet alınan
  lojistik,

  çağrı merkezi ve danışman vb. gibi çözüm ortaklarına ve bu alanda hizmet veren firmalar,

  Facebook,
  Instagram,

  Twitter ve benzeri sosyal medya kanallarına ve bunların sahibi olan firmalar,

  JOKER ve SOOBE’nin anlaşmalı

  olduğu ve JOKER ile SOOBE’nin dağıtıcısı olduğu ürünlerin satıldığı pazar yerleri

  Kişisel verilerinizin

  işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel

  verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde
  veya

  yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş

  olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde
  değerlendirilmek

  üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi

  halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  İşlenen
  verilerin

  münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu

  sonuca itiraz etme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız
  hâlinde

  zararın giderilmesini talep etme,

  yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda
  belirtilen

  amaçlar dâhilinde işlenmesine,

  yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına,

  yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına,

  Telefon, elektronik
  arama

  makineleri ile iletişime geçilmesi

  Bilgisayarda push bilgilendirme mesajı çıkması

  SMS ve MMS ile

  iletişime geçilmesi

  E-posta kanalı ile irtibata geçilmesi

  Ziyaret ettiğim diğer sitelerde veya
  sosyal

  mecra site ve uygulamaları üzerinden Criteo, Google Reklamları gibi reklam mecraları üzerinden reklam

  gösterimlerinin yapılması

  İşlem yapılıyor..